Glosario de Lingüística, por Pablo Piqueras

TERME antonímia
DISCIPLINA Lexicologia
DEFINICIÓ Relació entre dues o més paraules de significats oposats.
Ex: obscur-clar
FONT http://www.tinet.cat/~jta/retorica.html

TERME adjunt
DISCIPLINA Funcions sintàctiques
DEFINICIÓ Sintagma no demanat lèxicament pel predicat. Són adjunts els complements circumstancials.
FONT http://usuaris.tinet.org/aragones/gramaticat/sintaxi.htm

TERME *subordinació
DISCIPLINA Sintaxi
DEFINICIÓ “Relació de dependència sintàctica entre una clàusula i un constituent de l’oració en què s’insereix. La clàusula ocupa la posició d’un sintagma (nominal, adjetival o adverbial) i, per tant, depèn d’un constituent jeràrquicament superior (el verb o un nom, en la major part dels casos). Segons l’equivalència categorial i funcional de la clàsusula, parlem de subordinació substantiva, adjectiva i adverbial.”
FONT CUENCA, M. J. (2005): Sintaxi catalana. Barcelona: Editoral UOC

TERME diftong
DISCIPLINA Gramàtica
DEFINICIÓ És la unió de dues vocals que es pronuncien en la mateixa síl·laba. Segons on estiga la i o la u respecte a la vocal nuclar, seran diftongs creixents o decreixents. “Són diftongs creixents els formats per una semiconsonant precedida per una g o una q, i seguida de la vocal nuclear. Són diftongs decreixents els formats per una vocal nuclear seguida d’una semivocal.”
FONT http://www.edu.gva.es/polin/docs/webhelp/Gramatica/Ortografia/Diftong/diftong.html

TERME *referent
DISCIPLINA Pragmàtica
DEFINICIÓ Entitat (persona, animal o cosa) a la qual es refereix un signe lingüístic.
FONT http://www.romaniaminor.net/ianua/sup/sup01.pdf

TERME sintaxi
DISCIPLINA Semàntica, morfologia i pragmàtica
DEFINICIÓ És la disciplina que s’ocupa de com combinem les paraules per tal de constituir oracions. L’oració es pot analitzar des de dos punts de vista: el funcional i el categorial. Des del punt de vista funcional, l’oració es pot entendre com el resultat de combinar un predicat, uns arguments i uns adjunts.
FONT CUENCA, M. J. (2005): Sintaxi catalana. Barcelona: Editoral UOC

3 Responses to “Glosario de Lingüística, por Pablo Piqueras”

  1.    veyrat Says:

    En general has sido bastante escueto en tus definiciones.

  2.    Jessalyn Says:

    Wow, this is in every respect what I nedeed to know.

  3.    Marnie Says:

    Haha. I woke up down today. You’ve ceehred me up!

Leave a Reply


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 13 15 ?